Ik ben op zoek naar:

Concept beleidskader voor Duurzame Energieopwekking

Waar we nu nog vooral gebruik maken van fossiele brandstoffen, hebben zowel de gemeente als inwoners de ambitie uitgesproken om in 2030 energieneutraal te zijn. Om dit mogelijk te maken gaat Doetinchem ruimte bieden voor kleine en grootschalige duurzame energieopwekkingsinitiatieven van derden. Van 10 januari tot en met 20 februari 2019 ligt het concept beleidskader voor Duurzame Energieopwekking voor u ter inzage op het gemeentehuis. (Zie het concept beleidskader in de bijlage)

Concept beleidskader
Samen met een aantal inwoners is daarvoor nu in concept een beleidskader ontwikkeld waaraan deze initiatieven moeten voldoen. Het behouden, en waar mogelijk versterken, van de ruimtelijke kwaliteit en een zo groot mogelijke maatschappelijke betrokkenheid staan voorop. Dit concept beleidskader is in december voorgelegd aan de raad en ligt vanaf donderdag 10 januari ter inzage voor alle inwoners.

Beleidskader voor initiatieven voor grootschalige duurzame energieopwekking
Tot op heden konden initiatieven voor grootschalige duurzame energieopwekking, welke afwijken van het bestemmingsplan, nog niet in behandeling worden genomen. Deze duurzame energiebronnen zorgen voor veranderingen in onze omgeving en in ons landschap, daarom is het van belang om deze op de juiste wijze in te kunnen passen in dit landschap. In het beleidskader worden richtlijnen en randvoorwaarden geschept, waar en onder welke voorwaarden deze duurzame energiebronnen in de gemeente tot stand mogen komen.

Samenwerking
Het beleidskader komt niet uit het niets, maar vormt het resultaat van een traject rondom de energietransitie in Doetinchem waar in 2016 mee gestart is. Onderdeel daarvan waren de energieateliers waarin inwoners is gevraagd mee te denken over duurzame energiebronnen in Doetinchem. Uit deze inwoners zijn twee werkgroepen ontstaan. Deze werkgroepen hebben, bijgestaan door specialisten, afgelopen zomer actief nagedacht over de kansen die grootschalige duurzame energieopwekking met zich meebrengen. De werkgroepen blijven betrokken in het traject van de uitwerking.

Denk en doe mee

Het beleidskader komt nu officieel ter inzage te liggen voor inwoners. De reacties die binnen komen worden gebruikt om het beleidskader verder aan te scherpen.

Downloaden 

Download en lees het concept beleidskader